මධ්‍යම  පළාතේ  6- 11 ශ්‍රේණි පන්ති පැවැත්වෙන පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් වෙත (மத்திய மாகாண தரம்  6 – 11 வரைக் கொண்ட பாடசாலை அதிபர்களுக்கு)සංශෝධිත විභාග කාල සටහන

6-11 ශ්‍රේණි පළමු වාර පරීක්‍ෂණය 2024 විභාගය 2024.07.10 දින සිට පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

උපදෙස් ලිපිය

அறிவுறுத்தல் கடிதம்

Sinhala

https://drive.google.com/file/d/195EzPYz7mDZH20VEDC0An04mtVjLlTN2/view?usp=sharing

Tamil Translation

https://drive.google.com/file/d/1KMhwGvmoIErIH2K2qvR5Zj1z2mcNZfvd/view?usp=drive_link

විභාග කාලසටහන

பரீட்சை நேர அட்டவணை

6-9

https://drive.google.com/file/d/1Zmh0XKX33rp8H_SMJLPxgDaTceONpI4H/view?usp=drive_link

10-11

https://drive.google.com/file/d/1wZ686fmi0_2Nmwdp7Mmpu7w8EySbCDHK/view?usp=drive_link

විභාග ජනලය

பரீட்சை நாட்குறிப்பேடு

https://drive.google.com/file/d/1_AUV31E1fZjIIxSZoT9E6wjVKPvjfxiY/view?usp=drive_link

මුදල් ගෙවීම් පත්‍රිකාව 

கட்டணம் செலுத்தும்பற்றுச்சீட்டு

https://drive.google.com/file/d/1_AUV31E1fZjIIxSZoT9E6wjVKPvjfxiY/view?usp=drive_link

එම්.ඒ.ආර් . ප්‍රදීප් .කුමාර 

M. A.R .P.  குமார

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පළාත් විභාග )

பிரதி கல்விப் பணிப்பாளர் (பரீட்சைகள்)

මධ්‍යම පළාත 

மத்திய மாகாணம்